Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN PORZĄDKOWY

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Przychodnie Kozienickie”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. Nr 91 poz.408 z póź. zmn./.

 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz.2135).

 3. Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “Przychodnie Kozienickie”.

 4. Karty Praw Pacjenta.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 

§2

Regulamin porządkowy SP ZOZ “Przychodnie Kozienickie” określa:

 1. Cel i podstawowe zadania SP ZOZ “Przychodnie Kozienickie”

 2. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w SPZOZ

 3. Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania leczniczego

 4. Strukturę organizacyjną SPZOZ

 5. Podstawowe zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład SPZOZ

 6. Prawa i obowiązki pacjenta

§3

Do podstawowych zadań Zakładu w szczególności należy:

§4

Zakład zapewnia ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Podstawowej opieki zdrowotnej,

 2. Świadczeń ambulatoryjnych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, w zakresie specjalności reprezentowanych w Zakładzie

 3. Świadczeń rehabilitacji leczniczej w zakresie dostępnym w Zakładzie.

§5

Zakład realizuje za odpłatnością świadczenia zdrowotne:

 1. Dla osób nieubezpieczonych,

 2. Świadczenia, których sposób finansowania określają odrębne przepisy, w tym świadczenia służby medycyny pracy,

 3. Orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia
  i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie zainteresowanego, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej.

Rozdział II

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§6

W zakładzie świadczenia udzielane są w dni powszednie, w godzinach 8.00 – 18.00,

w soboty 8.00 – 12.00

§7

 1. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia udzielane są pacjentom zapisanym do naszego zakładu.

 2. W przypadkach nagłych zagrażających życiu lub zdrowiu świadczenie zdrowotne otrzymuje każdy zgłaszający się.

 3. Do poradni specjalistycznych obowiązują skierowania.

Skierowanie nie obowiązuje do:

§8

 1. Rejestracja pacjentów może być dokonana osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie lub telefonicznie.

 2. W zakresie poz obowiązuje zasada przyjęcia pacjenta przez któregoś z lekarzy pierwszego kontaktu w dniu zgłoszenia.

 3. W uzasadnionych przypadkach porada lekarska zostanie udzielona w miejscu zamieszkania.

 4. W procesie diagnostyczno-leczniczym pacjent może mieć zlecone badania zgodne
  z kompetencjami lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty określonymi przez NFZ.

 5. Pacjenci poradni specjalistycznych przyjmowani są zgodnie z kolejnością ustaloną w dniu rejestracji (z określeniem godziny przyjęcia).

 1. w przypadku dużej ilości zgłaszających się świadczenie zostanie udzielone w dniu wynikającym
  z kolejki oczekujących.

 2. w stanach nagłych pacjenci mogą być przyjęci bez skierowania oraz poza kolejnością

§9

Pacjent zgłaszający się do poradni powinien posiadać:

§10

 1. Odpłatne świadczenia zdrowotne wykonywane są na podstawie obowiązującego cennika.

 2. Przyjęcie opłaty za świadczenia potwierdzone jest wydaniem pokwitowania.

 3. Na życzenie pacjenta księgowość Zakładu wystawi fakturę VAT.

 

 

Rozdział III

Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania

§11

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest dla ubezpieczonego Narodowym Funduszu Zdrowia przewodnikiem w systemie ubezpieczenia zdrowotnego. To on decyduje o sposobach i kontynuacji leczenia, wydając skierowania do poradni specjalistycznych, do szpitali, na podstawowe badania.

Lekarz pierwszego kontaktu współpracuje ściśle i na co dzień z zakładami opieki zdrowotnej, które udzielają stacjonarnej opieki zdrowotnej, a więc ze szpitalami, pogotowiem ratunkowym, poradniami specjalistycznymi, zakładami diagnostyki medycznej, wreszcie z klinikami i instytucjami naukowymi.

§12

Współpracując z innymi zakładami opieki zdrowotnej czy też z lekarzami praktykującymi prywatnie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego powinien mieć zawsze na uwadze dobro pacjenta, a w tym celu:

 1. Kierować go na badania diagnostyczne i do takich zakładów (przede wszystkim własnego
  i mających umowę z Zakładem), które umożliwiają mu prawidłowe postawienie diagnozy,

 2. W razie wątpliwości co do rozpoznania albo potrzeby leczenia specjalistycznego kierować pacjenta bez zbędnej zwłoki do poradni specjalistycznych na konsultację lub leczenie,

 3. W razie konieczności leczenia w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej kierować pacjenta do właściwego szpitala uwzględniając jego życzenia w tym zakresie.

§13

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dokumentacja medyczna jest przekazywana do innego zakładu opieki zdrowotnej lub innego lekarza, jeżeli wymaga tego dalsze leczenia pacjenta.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej określają przepisy ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 

 

 

 

Rozdział IV

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych

§14

 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

 2. Zadania określone w Rozdziale I wykonują komórki organizacyjne, funkcjonujące w następujących jednostkach organizacyjnych Zakładu: Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej, Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Leczenia Odwykowego, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Ośrodek Opieki Domowej, Ośrodek Diagnostyki.

 3. Wykaz komórek organizacyjnych wraz z kodami resortowymi stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§15

 1. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.

 2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

 3. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu.

 4. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczona do tego osoba na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 

§16

 1. Ośrodkiem Diagnostyki oraz Zakładem Rehabilitacji Leczniczej kierują Kierownicy zatrudnieni przez Dyrektora.

 2. Głównemu Księgowemu podlegają pracownicy sekcji księgowości.

 3. Zatrudnieni lekarze oraz personel administracyjny podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

 4. Przełożonymi dla pielęgniarek, położnych i pozostałego personelu są pielęgniarki koordynujące.

§17

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność stanowisk kierowniczych:

 1. Do podstawowych zadań kierownika należy:

 1. Uprawnienia kierowników:

 1. Kierownik ponosi odpowiedzialność za:

§18

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników określa Regulamin Pracy SPZOZ “Przychodnie Kozienickie”.

§19

Zadania Dyrektora Zakładu:

 1. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do pełnego zabezpieczenia zadań statutowych Zakładu poprzez:

 1. Opracowanie i ustalanie wytycznych do planów działalności Zakładu, zwłaszcza planów rozwojowych, ekonomiczno-finansowych, zatrudnienia i zakresu świadczeń zdrowotnych.

 2. Dbanie o właściwy poziom Zakładu i jego wizerunek, w tym stan higieniczno-sanitarny oraz jakość
  i rzetelność świadczonych usług medycznych.

 3. Zabezpieczenie właściwego obiegu dokumentów, ich kontroli, gromadzenia i przechowywania /w tym również przechowywania informacji niejawnych/ zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 4. Okresowa kontrola i ocena pracy kierowników komórek organizacyjnych.

 5. Opracowywanie wewnętrznych taryfikatorów kwalifikacyjnych, regulaminów i zasad wynagradzania.

 6. Czuwanie nad prawidłową realizacją umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 7. Wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników Zakładu.

 8. Wykonywanie i wdrażanie w życie wszelkich przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia zawartych w ustawach i rozporządzeniach.

 9. Współpraca z organem założycielskim, organami administracji państwowej i samorządowej, Radą Społeczną Zakładu, Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia i innymi instytucjami i jednostkami współuczestniczącymi w realizacji zadań Zakładu.

 10. Informowanie organu założycielskiego o wszelkich zewnętrznych utrudnieniach w wykonywaniu zadań i zagrożeniach zwłaszcza finansowych w funkcjonowaniu Zakładu.

§20

Zadania Działu Administracji

 1. Sekcja kadr:

 1. Przygotowywanie materiałów i wniosków związanych z zatrudnianiem pracowników zawieraniem
  i rozwiązywaniem umów o prace, zmianami stanowisk pracy i okresowymi zastępstwami.

 2. Prowadzenie akt osobowych pracowników, ich ewidencji, spraw dotyczących urlopów pracowniczych oraz związanych z czasową niezdolnością do pracy z powodu choroby, opieki lub macierzyństwa.

 3. Kontrola dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

 4. Wydawanie pracownikom dokumentów dotyczących ich zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Załatwianie wszelkich spraw związanych z przechodzeniem pracowników na renty, emerytury lub zasiłki.

 6. Prowadzenie spraw związanych z kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych pracowników.

 7. Zabezpieczenie potrzeb socjalnych pracowników, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie, opracowywanie planów działalności socjalno-bytowej i ich realizacja.

 1. Sekcja statystyki medycznej

 1. Opracowywanie analiz i sprawozdań statystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, terminowo i rzetelnie.

 2. Przygotowywanie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych do Narodowego Funduszu Zdrowia
  w wymaganej formie.

 3. Sporządzanie innych dokumentów dla potrzeb Narodowego Funduszu Zdrowia i pacjentów.

 1. Sekcja zaopatrzenia

 1. Realizowanie zamówień wewnętrznych na środki, materiały eksploatacyjne i wyposażenie techniczne po akceptacji Dyrektora.

 2. Przygotowywanie i prowadzenie postępowania na zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, procedurami i wytycznymi.

 3. Kontrola faktur pod względem zastosowania procedur w zakresie zamówień publicznych.

 1. Sekcja księgowości

 1. Ewidencja, rozliczanie i kontrola wszystkich operacji i zdarzeń finansowych oraz zmian w majątku Zakładu.

 2. Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym ewidencji księgowych w zakresie rozrachunkowych, zakupów, kosztów, funduszy i nakładów.

 3. Kontrolowanie wszelkich dokumentów finansowych pod względem formalnym, merytorycznym
  i rachunkowym oraz kontrola operacji finansowych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rachunku ekonomicznego oraz polityki finansowej Zakładu.

 4. Kontrolowanie obrotu środkami pieniężnymi.

 5. Bieżące prowadzenie i kontrolowanie rachunków bankowych i operacji rozliczeniowych prowadzonych przez konta bankowe.

 6. Ewidencjonowanie i rozliczanie nakładów pośrednich i bezpośrednich związanych z działalnością Zakładu, a w szczególności:

 1. Terminowe i rzetelne rozliczanie należności podatkowych, składek ZUS i innych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 2. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej, finansowej, dla Urzędów Skarbowych, ZUS itp. oraz sporządzanie okresowych rozliczeń finansowych, w tym bilansów rocznych.

 3. Egzekwowanie należności zakładu, w tym odsetek za nieterminową zapłatę za usługi.

 4. Systematyczna kontrola, inwentaryzacja i rozliczanie majątku Zakładu, w tym środków trwałych
  i przedmiotów w użytkowaniu.

§21

Zadaniem Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest:

 1. Zapewnienie objętych opieką pacjentów świadczeń w miejscu zamieszkania oraz w środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych, bądź w uzasadnionych przypadkach domowych.

 2. W ramach świadczeń wyodrębnia się następujące zakresy:

 1. Świadczenia poz ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację
  i edukację zdrowotną.

§22

Zadaniem Ośrodka Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej jest:

 1. Udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych obejmujących niżej wymienione elementy:

§23

Zadaniem Ośrodka Zdrowia Psychicznego i Leczenia Odwykowego jest udzielanie specjalistycznych porad w zakresie zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień.

§24

Zadaniem Ośrodka Opieki Domowej jest opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi
w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

§25

Zadaniem Zakładu Rehabilitacji Leczniczej jest udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych oraz zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych.

§26

Ośrodek Diagnostyki wykonuje badania diagnostyczne na podstawie skierowań lekarskich:

 

 

Rozdział V

Prawa i obowiązki pacjenta

 

§27

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w SPZOZ pacjent ma prawo do:

 1. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,

 2. świadczenia usług medycznych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,

 3. swobodnego wyboru lekarza spośród lekarzy pracujących w SPZOZ,

 4. rzetelnej informacji o stanie zdrowia,

 5. pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,

 6. pełnej informacji o proponowanych metodach diagnostycznych,

 7. informacji o rozkładzie gabinetów, pracowni i innych pomieszczeń z których będzie korzystał pacjent w czasie leczenia,

 8. pomocy i wyjaśnień w sposobie przygotowania do badań i zabiegów,

 9. poszanowania przekonań i praktyk religijnych,

 10. otrzymania informacji o stanie zdrowia dziecka, proponowanych badaniach, rokowaniach,

 11. możliwości rejestracji telefonicznej.

§28

 1. Do obowiązków pacjenta należy:

 1. przestrzeganie regulaminu porządkowego SPZOZ,

 2. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie SPZOZ,

 3. przestrzeganie zasad higieny osobistej,

 4. posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych,

 5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ppoż.,

 6. przestrzeganie zaleceń lekarza.

§29

Obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta

 1. Zgon pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu

 2. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich

 3. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie sądu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcji zwłok.

 4. W przypadku gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu w myśl ust.2, bądź lekarz taki zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może on dokonać oględzin zwłok
  w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

 5. Kartę zgonu pacjenta, który zmarł w trakcie leczenia w SPZOZ “Przychodnie Kozienickie” wydaje się jego najbliższej rodzinie.

§30

 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych
  w SPZOZ “Przychodnie Kozienickie” ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Dyrektora Zakładu, lub Rady Społecznej ZOZ.

 2. W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Zakładu przyjmuje osobiście w wyznaczonych godzinach.

§31

Regulamin porządkowy wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Społeczną SPZOZ “Przychodnie Kozienickie”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Porządkowego

SPZOZ “Przychodnie Kozienickie”

WYKAZ SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
WRAZ Z KODAMI RESORTOWYMI

HP.3.1. PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

0010 Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

0012 Gabinet lekarza rodzinnego

0030 Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej

0032 Gabinet pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej

0034 Gabinet położnej środowiskowej – rodzinnej

0041 Gabinet medycyny szkolnej

0050 Punkt szczepień

0060 Gabinet zabiegowy

9240 Zespół transportu sanitarnego

HP.3.4.2. OŚRODEK WIELOSPECJALISTYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ

1010 Poradnia alergologiczna

1160 Poradnia medycyny pracy

1200 Poradnia dermatologiczna

1220 Poradnia neurologiczna

1270 Poradnia gruźlicy i chorób płuc

1280 Poradnia reumatologiczna

1450 Poradnia ginekologiczno – położnicza

1600 Poradnia okulistyczna

1610 Poradnia otolaryngologiczna

1616 Poradnia logopedyczna

HP.3.7. ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

1310 Pracownia fizjoterapii

1312 Pracownia fizykoterapii

1314 Pracownia kinezyterapii

1316 Pracownia hydroterapii

1318 Pracownia krioterapii

1320 Pracownia masażu leczniczego

1330 Pracownia balneoterapii

2300 Ośrodek rehabilitacji dziennej

HP.3.4.2. OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA ODWYKOWEGO

1700 Poradnia zdrowia psychicznego

1744 Poradnia terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu

1750 Poradnia promocji zdrowia

HP.3.5. OŚRODEK DIAGNOSTYKI

7100 Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

7110 Punkt pobrań materiałów do badań

7210 Pracownia USG

7240 Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

HP.3.6. OŚRODEK OPIEKI DOMOWEJ

2142 Pielęgniarska opieka długoterminowa


Opublikował: Jarosław Wróblewski
Publikacja dnia: 12.03.2012
Podpisał: Edward Błaż
Dokument z dnia: 17.05.2010
Dokument oglądany razy: 5464
28.05.2020 // www.przychodniekozienickie.pl/bip