RSS
A A A
SmodBIP

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Przychodnie Kozienickie”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Regulamin opracowano na podstawie:
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U. 2011 nr 112. Poz 654 /.

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz.2135).

3. Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”.

4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
- „Ustawa”- Ustawe z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U. 2011 nr 112.Poz 654 /.

- „SPZOZ”- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”

- „poz”- podstawowa opieka zdrowotna

- Zakład- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”

- „NFZ”- Narodowy Fundusz Zdrowia

- „Regulamin”- Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”

- „Dyrektor”- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”

- „Rada Społeczna”- Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”


§2

Regulamin organizacyjny SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” określa:
1. Cel i podstawowe zadania SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”
2. Strukturę organizacyjną SPZOZ
3. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
4. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
5. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w SPZOZ
6. Organizację i zadania poszczególnych jednostek.
7. Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania leczniczego
8. Organizacje procesu udzielania świadczeń odpłatnych
9. Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej


§3
1. Podmiotem tworzącym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” jest Rada Miejska w Kozienicach
2. Siedziba zakładu mieści się przy ulicy Sienkiewicza 28 w Kozienicach
3. Świadczenia medyczne udzielane są w budynkach Przychodni :
- Sienkiewicza 28
- Warszawska 55

4.Do podstawowych zadań Zakładu w szczególności należy:
- Sprawowanie podstawowej opieki medycznej,
- Udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych,
- Udzielanie świadczeń diagnostycznych w dostępnym zakresie,
- Udzielanie świadczeń rehabilitacji leczniczej w zakresie dostępnym w Zakładzie,
- Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
- Zapobieganie powstaniu urazów chorób społecznych i zakaźnych poprzez działania profilaktyczne
i szczepienia ochronne,
- Prowadzenie oświaty zdrowotnej i działalności z zakresu promocji zdrowia,
- Organizowanie w ustalonym zakresie opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych i klęsk żywiołowych,
- Dokonywanie okresowych ocen stanu zdrowia ludności w rejonie działania zakładu.
§4
Zakład zapewnia ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Podstawowej opieki zdrowotnej,
2. Świadczeń ambulatoryjnych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, w zakresie specjalności reprezentowanych w Zakładzie

3. Świadczeń rehabilitacji leczniczej w zakresie dostępnym w Zakładzie.
§5
Zakład realizuje za odpłatnością świadczenia zdrowotne:
1. Dla osób nieubezpieczonych,
2. Świadczenia, których sposób finansowania określają odrębne przepisy, w tym świadczenia służby medycyny pracy,

3. Orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia
i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie zainteresowanego, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej.

Rozdział II
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
§6
W zakładzie świadczenia udzielane są w dni powszednie, w godzinach 8.00 – 18.00,


§7
1. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia udzielane są pacjentom zapisanym do naszego zakładu.

2. W przypadkach nagłych zagrażających życiu lub zdrowiu świadczenie zdrowotne otrzymuje każdy zgłaszający się.

3. Do poradni specjalistycznych obowiązują skierowania.

Skierowanie nie obowiązuje do:
- Poradni ginekologiczno-położniczej
- Poradni zdrowia psychicznego i leczenia odwykowego
- Poradni dermatologicznej
- Poradni okulistycznej

§8
1. Rejestracja pacjentów może być dokonana osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie lub telefonicznie.

2. W zakresie poz obowiązuje zasada przyjęcia pacjenta przez któregoś z lekarzy pierwszego kontaktu w dniu zgłoszenia.

3. W uzasadnionych przypadkach porada lekarska zostanie udzielona w miejscu zamieszkania.

4. W procesie diagnostyczno-leczniczym pacjent może mieć zlecone badania zgodne
z kompetencjami lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty określonymi przez NFZ.

5. Pacjenci poradni specjalistycznych przyjmowani są zgodnie z kolejnością ustaloną w dniu rejestracji (z określeniem godziny przyjęcia).

a) w przypadku dużej ilości zgłaszających się świadczenie zostanie udzielone w dniu wynikającym
z kolejki oczekujących.

b) w stanach nagłych pacjenci mogą być przyjęci bez skierowania oraz poza kolejnością

§9
Pacjent zgłaszający się do poradni powinien posiadać:
- Dokument stwierdzający uprawnienia do bezpłatnych świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
- Dowód tożsamości z numerem PESEL.
- Skierowanie (w przypadku poradni specjalistycznej).
- Kartę informacyjną leczenia szpitalnego i wyniki badań będące w posiadaniu pacjenta związane
z chorobą

§10
1. Odpłatne świadczenia zdrowotne wykonywane są na podstawie obowiązującego cennika, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Przyjęcie opłaty za świadczenia potwierdzone jest wydaniem pokwitowania.
3. Na życzenie pacjenta księgowość Zakładu wystawi fakturę VAT.
4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kserokopii zakład może pobrać opłatę w wysokości zgodnej z aktualnymi przepisami


Rozdział III
Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania

§11
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest dla ubezpieczonego Narodowym Funduszu Zdrowia przewodnikiem w systemie ubezpieczenia zdrowotnego. To on decyduje o sposobach i kontynuacji leczenia, wydając skierowania do poradni specjalistycznych, do szpitali, na podstawowe badania.

Lekarz pierwszego kontaktu współpracuje ściśle i na co dzień z zakładami opieki zdrowotnej, które udzielają stacjonarnej opieki zdrowotnej, a więc ze szpitalami, pogotowiem ratunkowym, poradniami specjalistycznymi, zakładami diagnostyki medycznej, wreszcie z klinikami i instytucjami naukowymi.

§12

Współpracując z innymi zakładami opieki zdrowotnej czy też z lekarzami praktykującymi prywatnie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego powinien mieć zawsze na uwadze dobro pacjenta, a w tym celu:

1. Kierować go na badania diagnostyczne i do takich zakładów (przede wszystkim własnego
i mających umowę z Zakładem), które umożliwiają mu prawidłowe postawienie diagnozy,

2. W razie wątpliwości co do rozpoznania albo potrzeby leczenia specjalistycznego kierować pacjenta bez zbędnej zwłoki do poradni specjalistycznych na konsultację lub leczenie,

3. W razie konieczności leczenia w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej kierować pacjenta do właściwego szpitala uwzględniając jego życzenia w tym zakresie.

§13

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dokumentacja medyczna jest przekazywana do innego zakładu opieki zdrowotnej lub innego lekarza, jeżeli wymaga tego dalsze leczenia pacjenta.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej określają przepisy ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia.


Rozdział IV
Organizacja i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych

§14

1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2. Zadania określone w Rozdziale I wykonują komórki organizacyjne, funkcjonujące w następujących jednostkach organizacyjnych Zakładu: Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej, Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Leczenia Odwykowego, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Ośrodek Opieki Domowej, Ośrodek Diagnostyki.

3. Schemat oraz wykaz komórek organizacyjnych wraz z kodami resortowymi stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§15

1. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

3. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu.

4. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczona do tego osoba na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.


§16

1. Ośrodkiem Diagnostyki oraz Zakładem Rehabilitacji Leczniczej kierują Kierownicy zatrudnieni przez Dyrektora.

2. Głównemu Księgowemu podlegają pracownicy sekcji księgowości.

3. Zatrudnieni lekarze oraz personel administracyjny podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

4. Przełożonymi dla pielęgniarek, położnych i pozostałego personelu są pielęgniarki koordynujące.

§17
Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność stanowisk kierowniczych:
1. Do podstawowych zadań kierownika należy:
 planowanie, organizowanie pracy i kontrola wykorzystania czasu pracy podległego zespołu,

 rozdział zadań i środków dla ich wykonania na poszczególnych pracowników z uwzględnieniem rangi i priorytetu zadań, kwalifikacji pracowników i obciążenia ich bieżącą pracą,

 nadzór służbowy nad wykonywanymi przez podwładnych zadaniami i udzielanie, im w miarę potrzeb wskazówek i instruktażu zawodowego,

 przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji zadań,

 właściwa organizacja pracy pod względem bhp i ppoż. oraz sprawowanie stałego nadzoru w tym zakresie,

 ewidencja osiągnięć i niedociągnięć w pracy, rozliczanie wykonania przydzielonych zadań i na tej podstawie ocena wyników pracy,

 wnioskowanie w sprawie zasad systemu wynagradzania i nagradzania podległych pracowników,

 nadzorowanie przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i norm etycznych,

 wprowadzanie nowo przyjętych pracowników w przydzielone im zadania oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących tych obowiązków,

 przygotowanie w miarę potrzeb pism, wniosków i innych dokumentów dla Dyrektora Zakładu,

 reprezentowanie Dyrektora Zakładu w stosunku do podwładnych.

2. Uprawnienia kierowników:
 wydawanie podległym pracownikom poleceń służbowych w zakresie zadań przypisanych komórce organizacyjnej,

 wyznaczanie stałych obowiązków i doraźnych zadań podległym pracownikom w zakresie czynności oraz ocena ich realizacji,

 dysponowanie przyznanymi komórce przez Dyrektora funduszami lub środkami finansowymi,

 reprezentowanie interesów podległych pracowników wobec Dyrektora,

 decydowanie o:
- sposobie wykonania zadań, organizacji pracy i podziału otrzymanych środków na ich realizację,
- zezwoleniu na opuszczenie przez pracowników stanowiska pracy w godzinach służbowych,
- zrealizowaniu urlopów wypoczynkowych i opiniowanie wniosków o udzielanie urlopów bezpłatnych,
- usprawiedliwianie spóźnień i nieobecności w pracy,

 opracowywanie w miarę potrzeb pism oraz innych dokumentów dla potrzeb innych komórek organizacyjnych Zakładu,
 wyznaczanie swojego zastępcy na okres nieobecności.

3. Kierownik ponosi odpowiedzialność za:

 rzetelną i terminową realizację powierzonych mu obowiązków i prawidłowe wykorzystanie przyznawanych uprawnień,

 przestrzeganie dyscypliny formalnej i merytorycznej, a zwłaszcza dyscypliny finansowej
i organizacyjnej w podejmowanych decyzjach,

 racjonalność doboru wykonawców lub środków dla realizowanych zadań,

 dyscyplinę pracy oraz przestrzeganie wszystkich regulaminów obowiązujących w zakładzie, w tym przepisów BHP i ppoż.

 stan bezpieczeństwa oraz właściwe wykorzystanie powierzonego mienia i przydzielonych środków,

 terminowe i rzetelne opracowanie dokumentów sprawozdawczych, informacyjnych i analitycznych,

 przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,

 realizację przyjętych zaleceń pokontrolnych i składanie informacji w tym zakresie.

§18
Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników określa Regulamin Pracy SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”.
§19
Zadania Dyrektora Zakładu:

1. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do pełnego zabezpieczenia zadań statutowych Zakładu poprzez:

 ustalanie i wprowadzanie w życie technicznie i funkcjonalnie sprawnej organizacji pracy służb
i komórek organizacyjnych w formie regulaminów, instrukcji, zarządzeń i poleceń określających tryb pracy Zakładu, podział zadań, obowiązków i odpowiedzialności,

 właściwy dobór pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi na stanowiska kierownicze i wykonawcze,

 zapewnienie dopływu dostatecznych środków finansowych dla sprawnego funkcjonowania Zakładu
i realizacji jego celów,

 zabezpieczenie jak najlepszego poziomu zaopatrzenia w środki techniczne.

2. Opracowanie i ustalanie wytycznych do planów działalności Zakładu, zwłaszcza planów rozwojowych, ekonomiczno-finansowych, zatrudnienia i zakresu świadczeń zdrowotnych.

3. Dbanie o właściwy poziom Zakładu i jego wizerunek, w tym stan higieniczno-sanitarny oraz jakość
i rzetelność świadczonych usług medycznych.
4. Zabezpieczenie właściwego obiegu dokumentów, ich kontroli, gromadzenia i przechowywania /w tym również przechowywania informacji niejawnych/ zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

5. Okresowa kontrola i ocena pracy kierowników komórek organizacyjnych.

6. Opracowywanie wewnętrznych taryfikatorów kwalifikacyjnych, regulaminów i zasad wynagradzania.

7. Czuwanie nad prawidłową realizacją umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

8. Wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników Zakładu.

9. Wykonywanie i wdrażanie w życie wszelkich przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia zawartych w ustawach i rozporządzeniach.

10. Współpraca z organem założycielskim, organami administracji państwowej i samorządowej, Radą Społeczną Zakładu, Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia i innymi instytucjami i jednostkami współuczestniczącymi w realizacji zadań Zakładu.

11. Informowanie organu założycielskiego o wszelkich zewnętrznych utrudnieniach w wykonywaniu zadań i zagrożeniach zwłaszcza finansowych w funkcjonowaniu Zakładu.

§20
Zadania Działu Administracji
I. Sekcja kadr:
1. Przygotowywanie materiałów i wniosków związanych z zatrudnianiem pracowników zawieraniem
i rozwiązywaniem umów o prace, zmianami stanowisk pracy i okresowymi zastępstwami.

2. Prowadzenie akt osobowych pracowników, ich ewidencji, spraw dotyczących urlopów pracowniczych oraz związanych z czasową niezdolnością do pracy z powodu choroby, opieki lub macierzyństwa.

3. Kontrola dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

4. Wydawanie pracownikom dokumentów dotyczących ich zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Załatwianie wszelkich spraw związanych z przechodzeniem pracowników na renty, emerytury lub zasiłki.

6. Prowadzenie spraw związanych z kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych pracowników.

7. Zabezpieczenie potrzeb socjalnych pracowników, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie, opracowywanie planów działalności socjalno-bytowej i ich realizacja.

II. Sekcja statystyki medycznej

1. Opracowywanie analiz i sprawozdań statystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, terminowo i rzetelnie.
2. Przygotowywanie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych do Narodowego Funduszu Zdrowia
w wymaganej formie.

3. Sporządzanie innych dokumentów dla potrzeb Narodowego Funduszu Zdrowia i pacjentów.

III. Sekcja zaopatrzenia
1. Realizowanie zamówień wewnętrznych na środki, materiały eksploatacyjne i wyposażenie techniczne po akceptacji Dyrektora.

2. Przygotowywanie i prowadzenie postępowania na zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, procedurami i wytycznymi.

3. Kontrola faktur pod względem zastosowania procedur w zakresie zamówień publicznych.

IV. Sekcja księgowości
1. Ewidencja, rozliczanie i kontrola wszystkich operacji i zdarzeń finansowych oraz zmian w majątku Zakładu.

2. Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym ewidencji księgowych w zakresie rozrachunkowych, zakupów, kosztów, funduszy i nakładów.

3. Kontrolowanie wszelkich dokumentów finansowych pod względem formalnym, merytorycznym
i rachunkowym oraz kontrola operacji finansowych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rachunku ekonomicznego oraz polityki finansowej Zakładu.

4. Kontrolowanie obrotu środkami pieniężnymi.

5. Bieżące prowadzenie i kontrolowanie rachunków bankowych i operacji rozliczeniowych prowadzonych przez konta bankowe.

6. Ewidencjonowanie i rozliczanie nakładów pośrednich i bezpośrednich związanych z działalnością Zakładu, a w szczególności:

- rozliczania amortyzacji,
- sporządzania list wynagrodzeń,
- sporządzania kartotek wynagrodzeń pracowników,
- rozliczanie wypłat zasiłków chorobowych, rodzinnych i innych,
- naliczanie funduszu świadczeń socjalnych.

7. Terminowe i rzetelne rozliczanie należności podatkowych, składek ZUS i innych zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

8. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej, finansowej, dla Urzędów Skarbowych, ZUS itp. oraz sporządzanie okresowych rozliczeń finansowych, w tym bilansów rocznych.

9. Egzekwowanie należności zakładu, w tym odsetek za nieterminową zapłatę za usługi.

10. Systematyczna kontrola, inwentaryzacja i rozliczanie majątku Zakładu, w tym środków trwałych
i przedmiotów w użytkowaniu.

§21

Zadaniem Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest:

1. Zapewnienie objętych opieką pacjentów świadczeń w miejscu zamieszkania oraz w środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych, bądź w uzasadnionych przypadkach domowych.

2. W ramach świadczeń wyodrębnia się następujące zakresy:
- Świadczenia lekarza poz

- Świadczenia pielęgniarki poz

- Świadczenia położnej poz

- Świadczenia pielęgniarki szkolnej

- Transport sanitarny

3. Świadczenia poz ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację
i edukację zdrowotną.
§22

Zadaniem Ośrodka Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej jest:
1. Udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych obejmujących niżej wymienione elementy:

- Podmiotowe i przedmiotowe badanie lekarskie

- Wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych

- Zlecenie i zaordynowanie koniecznych leków i materiałów medycznych

- Wystawianie niezbędnych skierowań na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i rehabilitację

- Wydawanie niezbędnych orzeczeń o stanie zdrowia

§23
Zadaniem Ośrodka Zdrowia Psychicznego i Leczenia Odwykowego jest udzielanie specjalistycznych porad w zakresie zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień.

§24
Zadaniem Ośrodka Opieki Domowej jest opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi
w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

§25
Zadaniem Zakładu Rehabilitacji Leczniczej jest udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych oraz zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych.
§26

Ośrodek Diagnostyki wykonuje badania diagnostyczne na podstawie skierowań lekarskich:
- Nieodpłatnie-dla pacjentów naszego zakładu
- Odpłatnie- na podstawie umów oraz dla osób nie objętych ubezpieczeniem.

§27

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie po ogłoszeniu przez Zarządzenie Dyrektora SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”.


Kozienice, dn.07.03.2012r.

Dyrektor SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”
Edward BłażOpublikował: Jarosław Wróblewski
Publikacja dnia: 05.09.2016
Podpisał: Edward Błaż
Dokument z dnia: 12.03.2012
Dokument oglądany razy: 6 032