RSS
A A A
SmodBIP

Konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zarządzenie Nr 112/2019

Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2019r. poz.506) oraz §49 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 20118r. , poz. 2190 ze zm.) oraz § 9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą(tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 393) zarządzam, co następuje:

§1

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach.

2. Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Treść ogłoszenia o konkursie zostanie udostępniona na stronie podmiotowej BIP podmiotu tworzącego Urząd Miejski w Kozienicach oraz podane do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w siedzibie SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zarządzenie oraz Ogłoszenie

Oświadczenie dot. prowadzenia działalności gospodarczej

Oświadczenie o braku zakazu wyk. zawodu

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Klauzula informacyjna zgodaOpublikował: Jarosław Wróblewski
Publikacja dnia: 12.06.2019
Podpisał: Urzszula Ziemka
Dokument z dnia: 12.06.2019
Dokument oglądany razy: 2 181